برچسب: سازمان نظام صنفی روابط عمومی

  • بررسی ضرورت تاسیس سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات ؛

    بررسی ضرورت تاسیس سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات ؛

    روابط عمومی ها از لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارند؟   با توجه به گسترش رسانه ها و شکل گیری رسانه های نو و همچنین گسترش وظایف روابط عمومی ها، کمتر مدیری را خواهیم یافت که از اهمیت نقش روابط عمومی در سازمان آگاه نباشد؛ تاثیرگذاری روابط عمومی در رشد و توسعه سازمان امری مهم است. […]